Cardiv – ITAM

System CARDIV jest wielofunkcyjnym, cyfrowym urządzeniem diagnostycznym przeznaczonym do wykonywania badań elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych lub spoczynkowych (w tym monitorowanie testów elektrofizjologicznych i zabiegów PCI). Opcja Systemu do wykonywania prób wysiłkowych umożliwia ich prowadzenie zgodnie z klasycznymi lub tworzonymi przez użytkownika protokołami badań, przy współpracy z wybranym urządzeniem do zadawania wysiłku: bieżnią ERT-200 lub cykloergometrem ERM-200.
Zapytaj o cenę

cardiv

Czytelny obraz przebiegu próby na ekranie. Podczas monitorowania próby wysiłkowej na ekranie prezentowane są: przebiegi EKG z 12 standardowych odprowadzeń uzupełnione obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z, aktualna częstość akcji serca, procent wartości maksymalnej HR i submaksymalna wartość HRMAX, ilość pobudzeń komorowych VEB/min, wartość ekwiwalentu metabolicznego METS, iloczyn ciśnienia skurczowego i aktualnego rytmu serca RPP, aktualne parametry próby (rodzaj protokołu, czas badania, faza badania, czas trwania etapu, czas do końca etapu, obciążenie) i zespoły średnie oraz parametry odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń. Bieżące uśrednione zespoły PQRST są prezentowane na tle zespołu z fazy spoczynkowej. Możliwe jest także wpisywanie kolejnych wartości ciśnienia tętniczego krwi NIBP.

 

Alarmowanie. Mierzone parametry są w czasie badania nadzorowane według wybranych kryteriów. Wartości graniczne ustawiane są dla: obniżenia i uniesienia poziomu ST w punkcie pomiaru, różnicy aktualnego i początkowego poziomu ST, submaksymalnej wartości HRMAXoraz ilości pobudzeń komorowych na minutę. Przekroczenie ustawionej wartości parametru jest sygnalizowana na ekranie.

 

Elastyczność systemu. Czas trwania każdego etapu i obciążenie mogą być programowane. Przygotowane przez użytkownika schematy przebiegu prób wysiłkowych są przez system pamiętane. System umożliwia w trakcie badania: ręczne ustawianie parametrów obciążenia i zmiany położenia markerów pomiaru parametrów odcinka ST.

 

Archiwizowanie wyników badań. Integralna baza danych pacjentów umożliwia porównywanie i powtórną analizę badań oraz sporządzanie dodatkowych wydruków w dowolnym formacie. System może zapamiętać do kilku tysięcy badań i umożliwia ich archiwizowanie na dyskach CD-RW.

 

Drukowanie raportów. Raport z badania w postaci wydruku na arkuszach formatu A4 może zawierać następujące elementy: Raport końcowy (zawierający podstawowe dane dotyczące przeprowadzonego badania oraz tabelę opisującą poszczególne etapy badania), Raport zespołów średnich (zawierający uśrednione zespoły PQRST wszystkich odprowadzeń z wyszczególnionych faz badania), Raport trendów zmian mierzonych parametrów w czasie badania (HR, NIBP, VEB/min, METS, RPP, poziom i nachylenie odcinka ST w odprowadzeniu o maksymalnym obniżeniu lub uniesieniu, poziom i nachylenie w odprowadzeniach X, Y, Z) z wykresem zmian obciążenia zadanego cykloergometrem lub bieżnią (prędkość i nachylenie) oraz Raporty etapowe i Raporty zdarzeń.

 

Skład zestawu: komputer, monitor LCD, drukarka laserowa, medyczny moduł separacyjny, bieżnia i/lub cykloergometr

Zapytaj o cenę